Team Photos

Dragon Day

08-22 Varsity vs Bolton

08-29 Varsity vs Arlington

09-01 JV vs Arlington

09-05 Varsity vs G'town

09-12 Varsity vs Cordova

09-16 7th Grade vs ECS

09-16 8th Grade vs ECS

09-18 6th Grade vs Christ Methodist

09-19 Varsity vs Wooddale

09-22 JV vs CBHS

09-23 7th Grade vs Arlington

09-23 8th Grade vs Arlington

10-03 Varsity vs Kirby

10-03 Varsity vs Kirby

10-10 Varsity vs Ridgeway

10-16 Freshmen vs Briarcrest

10-17 Varsity vs Munford

10-23 Freshmen vs Houston

10-23 6th vs St Georges

10-24 Varsity vs Houston

10-31 Varsity vs Southwind, Senior Night

11-07 Varsity vs Houston - Playoff

Banquet