08-19 Varsity vs ECS

08-26 Varsity vs Hillcrest

09-02 Varsity vs Houston

09-09 Varsity vs Cordova

09-12 JV Scrimmage

09-12 JV Scrimmage

09-15 Freshmen vs Southwind

09-15 Freshmen vs Southwind

09-16 Varsity vs Southwind

09-16 Varsity vs Southwind

09-23 Varsity vs CBHS

09-23 Varsity vs CBHS

09-29 Freshmen vs Germantown

09-30 Varsity vs Germantown

10-07 Varsity vs Overton

10-13 Freshmen vs Millington

10-13 Freshmen vs Millington

10-14 Varsity vs Kirby

10-17 JV vs Hillcrest

10-17 JV vs Hillcrest

10-20 Varsity vs Wooddale

10-24 JV vs Bolton

10-28 Varsity vs Ridgeway

10-28 Varsity vs Ridgeway